Πέμπτη, 11 Μαρτίου 2010

Τεχνικές Judo

Nage-waza (投げ技): Τεχνικές ρίψεων

Te-waza (手技): Τεχνικές χεριών
* Ippon seoinage (本背負い投げ, or 本背負投): Ρίψη από τον ώμο με το ένα χέρι
* Kata guruma (肩車): Τροχός στον ώμο
* Kibisu gaeshi ( 踵返): Τρικλοποδιά στη φτέρνα
* Kouchi gaeshi (小内返): Αντεπίθεση στο μικρό εσωτερικό θέρισμα
* Kuchiki taoshi (朽木落): Ρίψη με το ένα χέρι
* Morote gari (双手刈): Θέρισμα με τα δύο χέρια
* Obi otoshi (帯落): Πιάσιμο της ζώνης
* Seoi nage (背負い投げ, or 背負投): Ρίψη ώμου
* Seoi otoshi (背負落): Ρίψη ώμου
* Sukui nage (掬投): Σαρωτική ρίψη
* Sumi otoshi (隅落): Γωνιακή ρίψη
* Tai otoshi (体落): Πτώση του σώματος
* Uchi mata sukashi (内股透): Ξεγλίστημα από ρίψη με θέρισμα του εσωτερικού του μηρού
* Uki otoshi (浮落): Αιωρούμενη ρίψη
* Yama arashi (山嵐): Θυελλώδης ρίψη

Μη αναγνωρισμένη τεχνική: Te guruma: Τροχός χεριού

Koshi-waza (腰技): Τεχνικές γοφού
* Daki age (抱上): Ψηλό σήκωμα
* Hane goshi (跳腰): Εκτίναξη γοφού
* Harai goshi (払腰): Σάρωμα γοφού
* Koshi guruma (腰車): Τροχός στο γοφό
* O goshi (大腰): Μεγάλη ρίψη γοφού
* Sode tsurikomi goshi (袖釣込腰): Ρίψη γοφού με σήκωμα/τράβηγμα του μανικιού
* Tsuri goshi (釣腰): Ρίψη με ανασηκωμένο γοφό
* Tsurikomi goshi (釣込腰): Ρίψη γοφού με σήκωμα/τράβηγμα
* Uki goshi (浮腰): Ρίψη με υπερυψωμένο γοφό
* Ushiro goshi (後腰): Πίσω ρίψη γοφού
* Utsuri goshi (移腰): Μετατόπιση του γοφού

Μη αναγνωρισμένες τακτικές: Tobi goshi, Ushiro guruma

Ashi-waza (足技): Τεχνικές ποδιών
* Ashi guruma (足車): Τροχός στο πόδι
* Deashi harai (出足払): Σάρωμα μπροστινού ποδιού
* Hane goshi gaeshi (跳腰返): Αντεπίθεση στην εκτίναξη γοφού
* Harai goshi gaeshi (払腰返): Αντεπίθεση στο σάρωμα του γοφού
* Harai tsurikomi ashi (払釣込足): Σάρωμα ποδιού με σήκωμα/τράβηγμα
* Hiza guruma (膝車): Τροχός στο γόνατο
* Kosoto gake (小外掛): Μικρό εξωτερικό αγκρίστρωμα
* Kosoto gari (小外刈): Μικρό εξωτερικό θέρισμα
* Kouchi gari (小内刈): Μικρό εσωτερικό θέρισμα
* O guruma (大車): Μεγάλος τροχός
* Okuri ashi harai (送足払): Σάρωμα ποδιού
* Osoto gaeshi (大外返): Αντεπίθεση στο μεγάλο εξωτερικό θέρισμα
* Osoto gari (大外刈): Μεγάλο εξωτερικό θέρισμα
* Osoto guruma (大外車): Μεγάλος εξωτερικός τροχός
* Osoto otoshi (大外落): Μεγάλη εξωτερική ρίψη
* Ouchi gaeshi (): Αντεπίθεση στο μεγάλο εσωτερικό θέρισμα
* Ouchi gari (大内刈): Μεγάλο εσωτερικό θέρισμα
* Sasae tsurikomi ashi (支釣込足): Ρίψη στο πόδι που στηρίζει με σήκωμα/τράβηγμα
* Tsubame gaeshi (燕返): αντεπίθεση του χελιδονιού, αντιτεχνική στο ντεάσι-χαράι
* Uchi mata (内股): Ρίψη με θέρισμα του εσωτερικού του μηρού
* Uchi mata gaeshi (内股返): Αντεπίθεση στη ρίψη με θέρισμα του εσωτερικού μηρού


Sutemi-waza (捨身技): Τεχνικές αυτοθυσίας

Ma-sutemi (真捨身技): Ύπτιες τεχνικές αυτοθυσίας
* Hikikomi gaeshi (引込返): Αντίστροφη ώθηση
* Sumi gaeshi (隅返): Διαγώνια ρίψη
* Tawara gaeshi (俵返):
* Tomoe nage (巴投): Κυκλική ρίψη
* Ura nage (裏投): Οπίσθια ρίψη

Yoko-sutemi (橫捨身技): Πλάγιες τεχνικές αυτοθυσίας
* Daki wakare (抱分): Υψηλός διαχωρισμός
* Hane makikomi (跳巻込): Ρίψη με αναπήδηση και τύλιγμα
* Harai makikomi (払巻込): Ρίψη σαρώματος του γοφού με τύλιγμα
* Kani basami (蟹挟): Ρίψη ψαλιδιού
* Kawazu gake (河津掛): Εμπλοκή με το πόδι
* Osoto makikomi (大外巻込): Ρίψη με μεγάλο εξωτερικό τύλιγμα
* Soto makikomi (外巻込): Ρίψη με εξωτερικό τύλιγμα
* Tani otoshi (谷落): Ανατροπή της κοιλάδας
* Uchi makikomi (内巻込): Ρίψη με εσωτερικό τύλιγμα
* Uchi mata makikomi (内股巻込): Ρίψη του εσωτερικού του μηρού με τύλιγμα
* Uki waza (浮技): Αιωρούμενη ρίψη
* Yoko gake (横掛): Πλάγια ρίψη του σώματος
* Yoko guruma (横車): Πλάγιος τροχός
* Yoko otoshi (横落): Πλάγια ανατροπή
* Yoko wakare (横分): Πλάγια ρίψη

Μη αναγνωρισμένες τεχνικές: Tama guruma, Ude Gaeshi

Ne-waza: Τεχνικές εδάφους

Ανατροπή της χελώνας:
* Daki Wakare

Μη αναγνωρισμένες τεχνικές

Κυκλική κίνηση αμυνόμενου:

Elevator Sweep, Push Sweep
Πέρασμα αμυνόμενου:
Near Knee Guard Pass, Simple Guard Pass, Stacking Guard Pass
Ανατροπή της χελώνας:
Turtle Flip Over, Ura-gatame
Αντίστροφη ανάβαση:
Back Mount Escape, Foot lock counter to rear-mounted position


Osaekomi-waza (押込技): Τεχνικές καθήλωσης
* Kami-shiho-gatame (上四方固): Επάνω πιάσιμο τεσσάρων γωνιών
* Kata-gatame (肩固): Πιάσιμο ώμου
* Kesa-gatame (袈裟固): Πιάσιμο μαντηλιού
* Kuzure-kami-shiho-gatame (崩上四方固): Σπασμένο επάνω πιάσιμο τεσσάρων γωνιών
* Kuzure-kesa-gatame (崩袈裟固): Παραλλαγή του πιασίματος μαντηλιού
* Tate-shiho-gatame (縦四方固): Ευθύ κλείδωμα με πιάσιμο τεσσάρων γωνιών
* Yoko-shiho-gatame (横四方固): Πλάγιο κλείδωμα με πιάσιμο τεσσάρων γωνιών

Μη αναγνωρισμένες τεχνικές:
Uki-gatame (浮固): Επιπλέουσα στήριξη
Ura-gatame, Ura-kesa-gatame
* Ushiro-kesa-gatame (後袈裟固): Πιάσιμο μαντηλιού προς τα πίσω

Shime-waza (絞技): Τεχνικές πνιγμού
* Do-jime (胴絞): Πνιγμός κορμού
* Gyaku-juji-jime (逆十字絞): Αντίστροφο σταυρωτό κλείδωμα
* Hadaka-jime (裸絞): Γυμνό κλείδωμα
* Kata-ha-jime (片羽絞): Κλείδωμα μονής φτερούγας
* Kata-juji-jime (片十字絞): Μισό σταυρωτό κλείδωμα
* Katate-jime (片手絞): Πνιγμός με το ένα χέρι
* Nami-juji-jime (並十字絞): Κανονικό σταυρωτό κλείδωμα
* Okuri-eri-jime (送襟絞): Κυλιόμενο κλείδωμα του κολάρου
* Ryo-te-jime (両手絞): Πνιγμός με τα δύο χέρια
* Sankaku-jime (三角絞): Τριγωνικός πνιγμός
* Sode-guruma-jime (袖車絞): Πνιγμός με τροχό στο μανίκι
* Tsukkomi-jime (突込絞): Πιεστικός πνιγμός

Μη αναγνωρισμένες τεχνικές:
Jigoku-jime (地獄絞): Διαβολικός πνιγμός
Ura-juji-jime

Kansetsu-waza (関節技): Τεχνικές αρθρώσεων
* Ashi-garami (足緘): Κλείδωμα ποδιού με εμπλοκή
* Ude-garami (腕緘): Κλείδωμα βραχίονα με εμπλοκή
* Ude-hishigi-ashi-gatame (腕挫脚固): Κλείδωμα βραχίονα με το πόδι
* Ude-hishigi-hara-gatame (腕挫腹固): Κλείδωμα βραχίονα με το στομάχι
* Ude-hishigi-hiza-gatame ( 腕挫膝固): Κλείδωμα βραχίονα με το γόνατο
* Ude-hishigi-juji-gatame (腕挫十字固): Σταυρωτό κλείδωμα βραχίονα
* Ude-hishigi-sankaku-gatame (腕挫三角固): Τριγωνικό κλείδωμα βραχίονα
* Ude-hishigi-te-gatame (腕挫手固): Κλείδωμα βραχίονα με το χέρι
* Ude-hishigi-ude-gatame (挫腕固): Κλείδωμα βραχίονα με το βραχίονα
* Ude-hishigi-waki-gatame (腕挫腋固): Κλείδωμα βραχίονα με τη μασχάλη

Μη αναγνωρισμένες τεχνικές:
Ashi-hishigi
* Sankaku-garami (三角緘): Τριγωνική περιπλοκή
Atemi-waza (当て身技): Τεχνικές χτυπημάτων


Ashi-ate-waza: Χτυπήματα ποδιών
* Mae-ate: Εμπρός χτύπημα
* Mae-geri: Μπροστινό λάκτισμα
* Naname-geri: Διαγώνιο λάκτισμα
* Taka-geri: Ψηλό εμπρός λάκτισμα
* Ushiro-geri: Πίσω λάκτισμα
* Yoko-geri: Πλάγιο λάκτισμα

Ude-Ate-waza: Χτυπήματα με τα χέρια και τους βραχίωνες
* Kami-ate: Χτυπήματα προς τα πάνω
* Kirioroshi: Κάθετο κόψιμο
* Naname-ate: Διαγώνιο χτύπημα
* Naname-uchi: Πλάγιο χτύπημα
* Ryogan-tsuki: Χτύπημα και στα δύο μάτια
* Shimo-tsuki: Χτύπημα από πάνω προς τα κάτω
* Tsukiage: Γροθιά από κάτω (άπερκατ)
* Tsukidashi: Χτύπημα με το χέρι
* Tsukkake: Γροθιά
* Uchioroshi: Χτύπημα προς τα κάτω
* Ushiro-ate: Οπίσθιο χτύπημα
* Ushiro-sumi-tsuki: Χτύπημα στην πίσω γωνία
* Ushiro-tsuki: Πίσω χτύπημα
* Ushiro-uchi: Πίσω χτύπημα
* Yoko-ate: Πλάγια ρίψη του σώματος
* Yoko-uchi: Πλάγια ρίψη του σώματος

Uke-waza (αιωρούμενη ανατροπή)
* Tenkan: Εξωτερική στροφή

Ukemi (Τεχνικές ασφαλών πτώσεων)
* Mae ukemi: Πρόσθια πτώση
* Ushiro ukemi: Οπίσθια πτώση
* Yoko ukemi: Πλάγια πτώση

Δεν υπάρχουν σχόλια: